• SF ინოვაციის ცენტრი

    ჩვენი ინოვაციური ცენტრი შეიქმნა თანამშრომლობის ხელშესაწყობად და იმ ურთიერთობების გასაღრმავებლად, რომლებიც ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასია.


ავტობუსი ქალაქის ქუჩაში
ისტორიული სასტუმრო
სავაჭრო ცენტრი