• ვქმნით თანხის გადახდისა და მიღების ახალ გზებს

    ითანამშრომლეთ Visa-სთან და განაახლეთ თქვენი ანგარიშსწორების მეთოდები

Visa + ეკვაიერები

ითანამშრომლეთ Visa-სთან რათა შევიმუშავოთ ახალი პროდუქტები და მომსახურება, რაც შემოგვთავაზებს გადახდების უფრო გონივრულ გადაწყვეტებს.
Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Visa-მ გაამარტივა PIN კოდის უსაფრთხოების შესაბამისობა

Visa-ს კლიენტებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათმა მესამე მხარის მომხმარებელმა აგენტებმა, რომლებიც მონაწილეობენ Visa PIN კოდის პროგრამაში, დაადასტურონ თავიანთი თანხმობა, არაუგვიანეს 2015 წლის 31 დეკემბრისა.
Merchant using a mobile phone to complete a transaction