• იურიდიული კონსულტაცია ქართული კონონმდებლობის კონკრეტულ სფეროებში.