დაასკანერეთ და გადაუხადეთ ემიტენტებს
დასკანერება თანხის გადასახდელად ეკვაიერებისთვის